Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder

Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon en die beschikt over een bij IDorganics aangemaakte account en met wie IDorganics een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan IDorganics een aanbieding doet;

Dag: kalenderdag;

Leverancier: de besloten vennootschap IDorganics BV., gevestigd aan de Ronde Tocht 20, 1507 CC te Zaandam, opererend in Nederland onder btw nummer: NL 854142587 B01 en Kamer van Koophandel Amsterdam 60970952, hierna ook genoemd "IDorganics";

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Product: ieder op grond van de overeenkomst door leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak, goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2 - Aanbod

 1. Ieder aanbod van de leverancier op de website is vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de leverancier niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De leverancier kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
 1. Indien de afnemer een tapsilo/schepbakkensysteem heeft afgenomen tegen een betalingskorting op de hardware dan is dit onder de voorwaarde dat afnemer gedurende minimaal 24 maanden na installatie dit systeem alleen vult met producten die bij de leverancier zijn afgenomen. Afwijkingen hierop zijn mogelijk na schriftelijk akkoord van de leverancier. Indien de afnemer zich hier niet aan houdt dan vervalt de korting met terugwerkende kracht en zal leverancier deze vervallen korting en omzetderving voor de resterende periode doorbelasten aan de afnemer. Deze omzetderving zal naar redelijk en billijkheid worden berekend aan de hand van de gemiddelde omloopsnelheid van het gehele tap/schepbakken systeem.

 

Artikel 4 – Prijs

 1. Prijzen van reeds aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Leverancier is vrij om op elk moment prijswijzigingen door te voeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen met afnemer.
 3. De op de website, in de prijslijst, een offerte of separate overeenkomsten genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw. Wanneer een afnemer uit België met zijn zakelijk account een product of dienst van IDorganics aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen dien te geschieden door online vooruitbetaling via het betalingsproces op de webshop van IDorganics.
 2. Klanten waarmee is overeengekomen dat zij via automatisch incasso achteraf mogen betalen, dienen tijdens het betalingsproces de betaalmethode ‘factuur’ aan te vinken. Betalingen via automatisch incasso vinden plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op het door leverancier opgegeven rekeningnummer.
 3. Leverancier heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is leverancier gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan leverancier niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij IDorganics.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, bijvoorbeeld in het geval van stornering van betaling via automatisch incasso,  is leverancier gerechtigd een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de leverancier het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.
 6. Tevens mag leverancier in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voor leverancier voortvloeien uit het niet nakomen door de afnemer van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van de afnemer.
 7. In deze gevallen is elke vordering, welke leverancier ten laste van afnemer heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag leverancier in dat geval de goederen onmiddellijk terugnemen.
 8. Indien afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst uitvoering van alle tussen hem en afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, ook indien anders was overeengekomen, dan wel overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 9. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier verschuldigde.
 10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de leverancier te melden.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van leverancier veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. De leverancier zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat is ingevoerd in het account van de afnemer. De afnemer kan aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken, mits tijdig doorgegeven aan en bevestigd door het bedrijf.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan bericht.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de leverancier zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de leverancier tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden af pand Zaandam, met uitzondering van de volgende leveringscondities:
 • Leveringen binnen Nederland zijn franco vrij vanaf € 750,00 ex BTW. Voor leveringen beneden een bedrag van € 750,00 ex BTW wordt een variabele bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van de aard (colli/pallet) en het gewicht van de zending en de leverlocatie.
 • Leveringen binnen België zijn franco vrij vanaf € 1.250,00 ex BTW. Voor leveringen beneden een bedrag van € 1.250,00 ex BTW wordt een variabele bijdrage in de transportkosten in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van de aard (colli/pallet) en het gewicht van de zending en de leverlocatie.
 • Direct nadat het product als geleverd geldt draagt afnemer het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door dit product voor de afnemer en/of voor derden mocht ontstaan.
 1. Leveringen binnen Nederland worden voor IDorganics verzorgd door GLS. De afnemer ontvangt een track & trace code van GLS met daarin de leverdatum. GLS levert op werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur. Er dient gedurende deze tijden iemand aanwezig te zijn op het adres van de afnemer voor ontvangst van de goederen. GLS levert niet bij de buren.
 2. Indien de bestelling niet kan worden geleverd omdat er niemand aanwezig of de afleverlocatie gesloten is, kunnen er extra leverkosten doorberekend worden. GLS biedt de mogelijkheid om tegen een meerprijs de goederen voor 10:00 of 12:00 uur te leveren. De meerprijs is afhankelijk van de aard (colli/pallet) en het gewicht van de zending. Meerprijs op aanvraag.

 

Artikel 8 - Reclame en herroepingsrecht

 1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst, met uitdrukkelijke instemming van en onder voorwaarden van leverancier, met opgave van redenen (zie lid 6) te ontbinden gedurende 1 (één) week. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

 1. Er kunnen drie redenen zijn de producten die zijn geleverd retour te melden:
 • Leverancier heeft het verkeerde product geleverd
 • Er is sprake van een kwaliteitsklacht
 • Afnemer heeft een verkeerd product besteld.
 1. Retouren dienen uiterlijk binnen één week na levering te worden gemeld onder opgaaf van reden retourmelding (1, 2 of 3). Bij de retourmelding dient de batchcode en THT datum die op de verpakking staat te worden gemeld. Voor retouren onder 1. en 2. regelt leverancier dat de producten worden opgehaald of dat deze in overleg worden behouden, al dan niet met een kortingsregeling indien overeengekomen. Voor retouren onder 3. is afnemer verantwoordelijk voor het laten ophalen of retourneren van het verkeerd bestelde product. Eventueel kan leverancier dit voor afnemer organiseren tegen een vergoeding in de transport- en administratiekosten van € 7,50 per colli.
 2. Reclamaties over hoeveelheden of aantallen dienen terstond na aflevering doch uiterlijk binnen 2 werkdagen te worden gereclameerd. Behoudens tegenbewijs gelden de voor leverancier op de vrachtbrieven of andere afleveringsdocumenten opgegeven hoeveelheden als de juiste. 
 3. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

 

Artikel 9 - Conformiteit en fabrieksgarantie

 1. De leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Goederen dienen direct na ontvangst in de gesloten originele verpakking koel, droog en donker te worden opgeslagen.
 2. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.
 3. Een door de leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de leverancier kan doen gelden.
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van leverancier jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan leverancier betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 11 - Vrijwaring

 1. De afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is.
 2. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 12 - Overmacht

 1. De leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13- Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de leverancier, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15 - Wijziging voorwaarden

 1. De leverancier behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de leverancier. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Dit is de meest recente versie van de IDorganics Algemene voorwaarden. Deze is voor het laatst gewijzigd op 03-11-2021.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »